C-paper

Papier ambacht en kunst centrum genaamd C-paper is een sociale onderneming wat al enkele jaren actief is op het gebied van het papier scheppen, het ambachtelijk papier maken, de papier historie en de papierkunst door het verzorgen van workshops, demonstraties op evenementen, het verzorgen van arrangementen op andere locaties, het uitvoeren van opdrachten, het ondersteunen bij de uitvoer van uw projecten of het ondersteunen van (zorg)instellingen.

Paper craft and art center called C-paper is a social enterprise which has been active for several years in the field of paper making, craft paper making, paper history and paper art by providing workshops, demonstrations at events, grooming of arrangements at other locations, carrying out assignments, supporting the execution of your projects or supporting (care) institutions.

Vrijwilligers van C-paper hebben een initiatief opgezet in Eerbeek onder de naam Papierschepperij het oude klooster. Dit is een open werkplaats waar elke zaterdag (behalve als er evenementen gepland zijn) bezoekers kunnen ervaren hoe papier gemaakt wordt, een stukje papier historie, de papierkunst en welke papiersoorten/dingen de vrijwilligers al gemaakt hebben. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het aanschaffen van handgeschepte kaarten, bijzondere velletjes handgeschept A5 papier en diverse maten kunstenaars papier.

Volunteers from C-paper have set up an initiative in Eerbeek under the name Papermakeries the old monastery. This is an open workshop where every Saturday (except when events are planned) visitors can experience how paper is made, a piece of paper history, paper art and what types of paper/things the volunteers have already made. Of course there is also opportunity to purchase hand-made cards, special sheets of handmade A5 paper and various sizes of artists’ paper.

Voor ondersteuning tijdens projecten of instellingen, speciaal handgeschept papier, aanmelden voor workshops of het reserveren van demonstraties papierscheppen, doet u door een mail te sturen naar secretariaat@c-paper.nl, telefonisch contact op te nemen met één van de vrijwilligers of door een bezoek te brengen aan Papierschepperij het oude klooster te Eerbeek.

For support during projects or settings, specially handmade paper, sign up for workshops or reserve demonstrations paper making, you can send an e-mail to secretariaat@c-paper.nl, by phone. one of the volunteers or by visiting Papermakeries the old monastery in Eerbeek.

Papier ambacht en kunst Centrum C-paper

Het bedrijf is sinds 1 februari 2015 actief op het gebied van papier maken en papier scheppen. Op deze pagina zijn alle zaken te vinden zoals postadres, KVK nummer en contact gegevens.
Lees meer…

Paper craft and art Center C-paper

The company has been active since 1 February 2015 in the field of paper making and paper creation. On this page all things can be found such as postal address, Chamber of Commerce number and contact details.
Read more …

De verkooppunten:

Enkele winkels en bedrijven ondersteunen het ideaal om van Eerbeek een papierdorp te maken en verkopen het handgeschepte papier van C-paper wat gemaakt wordt bij papierschepperij het oude klooster. Op deze pagina zijn de winkels of bedrijven te vinden die het handgeschepte papier van C-paper verkopen.
Lees meer…

The points of sale:

Some shops and companies support the ideal to make Eerbeek a paper village and sell the hand-made paper from C-paper which is made at papermakeries the old monastery . On this page you can find the shops or companies that sell the hand-made paper from C-paper.
Read more …

De partners:

Door vele mogelijkheden van samenwerking, zijn de vrijwilligers van C-paper nauw betrokken bij leuke projecten workshops en opdrachten. Dit levert een aantal zogeheten partners op waarmee goede samenwerking is ontstaan. Op deze pagina zijn de partners te vinden.
Lees meer…

The partners:

Due to many possibilities of cooperation, the volunteers of C-paper are closely involved in fun projects workshops and assignments. This yields a number of so-called partners with whom good cooperation has developed. The partners can be found on this page.
Read more …