Project met ambachtelijk papier

Nederlands:Sinds 1 februari 2015 zijn een 4-tal vrijwilligers bedrijfsmatig bezig om op ambachtelijke wijze papier te maken onder de naam van C-paper (papier, ambacht en kunst Centrum). Hun doel is om ambacht papierscheppen en het ambachtelijk gemaakt papier weer onder de aandacht te krijgen door middel van diensten van c-paper te verlenen.

Medewerkers van C-paper worden zeer regelmatig gevraagd om advies, ondersteuning of een helpende hand bij een project met ambachtelijk papier of voor bijvoorbeeld het opzetten van een afdeling waar papier gemaakt moet worden. Door hun ruime kennis en ervaring is dit geen probleem en kunnen ze u ondersteuning bieden, adviseren en een helpende hand toesteken bij uw project met ambachtelijk papier.

rental material to create paper

English: Since 1 February 2015, 4 volunteers have been working commercially to make paper in the traditional way under the name of C-paper (paper, craft and art Center). Their aim is to bring craft paper making and the artisan made paper back to the attention by means of services of c-paper.

Employees of C-paper are regularly asked for advice, support or a helping hand with a project with artisan paper or for example setting up a department where paper has to be made. Because of their extensive knowledge and experience this is no problem and they can offer you support, advise and lend a helping hand to your project with traditional paper.

Project van kleding van soldaten papier maken

Nederlands: De 3 kunstenaars Barbara, Bia en Els hebben gezamenlijk met medewerkers van c-paper papier gemaakt van kleding van soldaten voor een expositie in het waterlinie museum Vechten te Bunnik. De medewerkers van c-paper hebben van de kleding papierpulp gemaakt en de dames hebben er een stuk of 50 grote vellen uit geschept.

Project of making clothes from soldiers paper

<english:< strong=””> The 3 artists Barbara, Bia and Els together with employees of c-paper paper made clothes from soldiers for an exhibition in the waterline museum Vechten in Bunnik. The employees of c-paper have made paper pulp out of the clothes and the ladies have scraped about 50 large sheets.</english:<>

Papierdorp Eerbeek

Nederlands: Eerbeek staat bekent als het papierdorp van Nederland. Momenteel zijn er 6 grote papierfabrieken actief in Eerbeek echter zeer beperkt toegankelijk zijn voor publiek. Hiervoor zijn medewerkers van c-paper benaderd om in samenwerking met de papierfabrieken en de gemeente Brummen de kennis van het ambachtelijk papier maken en het ambacht papierscheppen in Eerbeek op te zetten. Het eerste initiatief is papierschepperij het oude klooster stationstraat 5a te Eerbeek.

Paper village Eerbeek

English: Eerbeek is known as the paper village of the Netherlands. Currently, there are 6 large paper factories active in Eerbeek, but are very limited to the public. For this purpose, employees of c-paper have been approached to create the knowledge of the traditional paper and the craft of paper making in Eerbeek in collaboration with the paper mills and the municipality of Brummen. The first initiative is papieschepperij the old monastery stationstraat 5a in Eerbeek.

Diverse interne projecten

Door meestal vraag en aanbod ontstaan er ook diverse interne projecten zoals het zelf maken van watermerken met behulp van een 3D printer. Hiervoor heeft c-paper een aantal jaren geleden een goedkope kleine 3D printer aangeschaft en kan met behulp van de benodigde software watermerken worden gemaakt door medewerkers van c-paper. Er zijn ook mogelijkheden voor het uitprinten van voorwerpen die in het papier “gedrukt” kunnen worden als preeg of blinddruk.

Various internal projects

Due to mostly supply and demand, various internal projects also arise, such as making watermarks yourself using a 3D printer. For this, c-paper purchased a cheap small 3D printer a few years ago and can be made watermarked by employees of c-paper with the help of the required software. There are also options for printing out objects that can be “printed” into the paper as embossing or embossing.

Ondersteuning papier afdelingen van instellingen

Een aantal instellingen zijn bezig met het opstarten of hebben al een afdeling (dagbesteding) waar papier wordt gemaakt. Veelal ontbreken hier de juiste materialen of de kennis. Medewerkers van C-paper leveren deze dan. Voorbeelden hiervan zijn ’s Heerenlo Apeldoorn waarbij de cliënten bij het papierschepperij het oude klooster kaarten hebben leren scheppen of een Zorgboerderij in Enschede waarbij eerst begeleiders op workshop zijn geweest en waarna materiaal is aangeschaft.

Support paper departments of institutions

A number of institutions are busy with starting up or already have a department (daytime activities) where paper is made. Often the right materials or knowledge are missing here. C-paper employees then deliver these. Examples include ’s Heerenlo Apeldoorn where the clients at the paper maker have learned to create the old monastery maps or a care farm in Enschede where first supervisors were at the workshop and after which material was purchased.