demonstratie papier scheppen

Medewerkers van C-paper voorzien uw evenement graag van een demonstratie papier scheppen. Er wordt getracht om het papier wat geschept wordt zo dicht mogelijk bij de sfeer van uw evenement te scheppen. Heeft u bijvoorbeeld een evenement zoals een streekmarkt of groei en bloei evenement dan kan er handgeschept papier gemaakt worden met bloemzaadjes.

create paper demonstration

Employees of C-paper will gladly provide your event with a demonstration of paper. Attempts are made to create the paper that is scooped as close as possible to the atmosphere of your event. For example, if you have an event such as a local market or growth and flowering event, handmade paper can be made with flower seeds.

Een demonstratie papier scheppen bestaat uit een papierschepper compleet met toebehoren om handgeschept papier te kunnen maken. Denk hierbij aan papierpulp, schepkuip, schepraam, vilten, oude pers en droogrek. In verband met de mobiliteit wordt er papier geschept van het formaat A5. Naast de demonstratie papier scheppen kunt u aangeven of u de resterende gedeelte van de kraam opgevuld wilt zien met handgeschept papier voor de verkoop of bijvoorbeeld een workshop.

Creating a demonstration paper consists of a paper maker complete with accessories to make handmade paper. Think of paper pulp, scooper, scoop window, felts, old press and drying rack. In connection with mobility, paper is being made of the format A5. In addition to the paper-making demonstration, you can indicate whether you want to fill up the remaining part of the booth with hand-made paper for sale or a workshop, for example.

De hieronder genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzend kosten.

The prices below are inclusive of 21% VAT and excluding shipping costs.

Demonstratie papier scheppen met verkoop

Op de foto is te zien hoe het eruit ziet als u kiest voor een demonstratie papier scheppen met een kraam vol spullen die we verkopen. Naast de verkopen wordt uitleg geven aan de hand van afbeeldingen om iedere belangstellende te laten zien hoe papier gemaakt wordt.

De prijs voor de tijdsduur van uw evenement (max 8 uur): € 80,00 all in

Creating paper with sales

On the photo you can see what it looks like when you choose to make a demonstration of paper with a stall full of things that we sell. In addition to sales, explanations are given on the basis of illustrations to show everyone interested how paper is made.

The price for the duration of your event (max 8 hours): € 80.00 all in

Demonstratie papier scheppen met workshop

Op de foto is te zien hoe het eruit ziet als u kiest voor een demonstratie papier scheppen met een workshop. Ongeveer 3 kwart van de kraam wordt dan gebruikt voor geven van een kleine workshop papierscheppen (ook geschikt voor kinderen). De papierschepper staat met kuip naast de kraam en heeft 1 kwart van de kraam nodig om papier af te leggen en te persen.

De prijs voor de tijdsduur van uw evenement (max 8 uur): € 120,00 all in

Creating paper demonstration with workshop

On the photo you can see what it looks like when you choose to make a demonstration of paper with a workshop. About 3 quarters of the stall is then used to give a small workshop paper scoops (also suitable for children). The paper maker stands with a bucket next to the stall and needs one quarter of the stall to lay and press paper.

The price for the duration of your event (max 8 hours): € 120.00 all in

Alleen demonstratie papier scheppen:

Natuurlijk kunt u ook alleen een papierschepper inhuren voor uw evenement. De papierschepper heeft dan een tafel mee om papier op af te leggen en wat materiaal voor uitleg en natuurlijk de benodigdheden om papier te kunnen scheppen.

De prijs voor de tijdsduur van uw evenement (max 8 uur): € 80,00 all in

Create demonstration paper only:

Of course you can also only hire a paper maker for your event. The paper maker then has a table to put paper on and some material for explanation and of course the requirements to be able to create paper.

The price for the duration of your event (max 8 hours): € 80.00 all in

Demonstratie papier scheppen uitzonderingen

Natuurlijk zijn er ook allerlei uitzonderingen te bedenken zoals een gratis kraam te beschikking stellen (dit gebeurt wel eens bij evenementen voor goede doelen) of een meerdaags evenement. Hier kunt u het beste contact opnemen met de medewerkers van c-paper.

Demonstration paper create exceptions

Of course there are also many exceptions to consider such as a free stall to make available (this sometimes happens at events for charity) or a multi-day event. Here you can contact the employees of c-paper.

Contact us to ask questions or to make a reservation.

Send an email to: secretariaat@c-paper.nl
You can also contact Jitske Zeisseink by phone +31 6 30899803 or Ewald Weijers +31 6 14004762